Náhuatl
Español
Emite Secretaría de Salud recomendaciones ante caída de ceniza
Kinahuatia Tekitkayotl Pakayelisyli tlen Mochihuas ihkuak wetsis tlekonextli
15 Enero 2020

Altepetl Puebla, Pue.- Tlawetsis tlekonextli ipan sekinten kakalatli ipan Puebla tleka popokatika in hueye tepetl Popocatépetl, in Tekitkayotl Pakayelistli kinahuatia mamochihua sekinten tlamantle: mamotlapacho teyakatl huan tekamatl ihuan se tatapatli tlen paltik noso ika se kamatatapali.

Matlapacholo tinacos, kanin moehua atl ika amo makalaki pojtli noso tlekonextli. Matlatsakuakan kaltsakualoyan huan tlaixpaloyan ika tatapatli paltik, huan mamotlalika lentes huan amo makitlalikan lentes de contacto. In Secretaría de Salud kenin okitok CENAPRED, kinahuatia sekinten tlanahuatilme:

1.- tlen mochihuas achto mawetsi tlekonextli:

Mamomati tlen kichihuaske techanejkahua, mamopia se tlamamali de emergencia uan ma mokaki tlen moneki mochihuas ihuan teyolkalme tlen mopía.

Mamoehua miak atl tlen monis se semana, kana nahui litros sesen tlen mochantia ipan tekalitek huan mamotlapacho kanin moehua atl.

2.- keman uetsis tlekonextli:

Motlapachos teixtelolohuan, teyakatl huan tekamatl ika se kamatatapali o se palyakatl

Mamo tlapacho tetlakayotl, mamowika tlakemitl weyak huan se kuasehuali.

Manekahualo ipan tekalitek, mamotsakua kaltsakualoyan huan tlaixpaloyan, mamo tlapacho Ika tatapatli paltik huan amo mamochihua niantle kaltenko, uan tla mo pía se kokolistli kenin tsonpili noso tlatlatsilis.

Manetlalilo lentes huan amo mamokui lentes de contacto, manetlalilo lentes tlen kitlapachoske te ixtelolohuan.

Motlapachos kanin moehua atl; tla wetsi tlekonextli kanin moehua atl amo mamoni inon atl, tleka omo sokiyoti.

Amo mamokua tlakuali tlen kinemaka kaltenko, huan mamopaka xokotl huan kilitl tlen mopia kaltenko huan mokuas.

 

Opciones de accesibilidad

Gobierno del Estado de Puebla